Umgjörð skólastarfsins og skipulag kennslu

Skipulag náms

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki starfar eftir áfangakerfi. Í því felst að námsefni í einstökum námsgreinum er skipt niður í afmarkaða áfanga sem kenndir eru eina önn í senn. Tvær jafngildar annir eru á hverju skólaári, haustönn og vorönn. Hvorri önn er skipt í tvo hluta. Í lok hvors hluta fer fram námsmat.

Námseiningar

Allt nám í skólanum er metið til námseininga. Auðkenni áfanga eru sex bókstafir og þrír tölustafir. Fyrstu fjórir bókstafirnir tákna námsgrein sbr. ÍSLE fyrir íslensku. Næst kemur tala á bilinu 1-4 sem gefur til kynna námþrepið sem áfanginn er á, en á eftir henni koma tveir einkennisbókstafir áfangans t.d. BM fyrir bókmenntir. Síðast koma tveir tölustafir t.d. 05 sem táknar einingafjölda (framhaldsskólaeiningar) áfangans. Þannig fæst áfanganúmerið ÍSLE2BM05

Námsáætlanir, val

Nemendur velja sér sjálfir áfanga á hverri önn og bera þannig ábyrgð á skipulagi náms síns. Þó velur skólinn áfanga fyrir nemendur á fyrstu önn. Í byrjun náms gera nemendur áætlun um nám sitt allt til loka. Á hverri önn er svokölluð valvika þegar nemendur ganga frá vali á námsáföngum fyrir næstu önn. Skrá yfir áfanga í boði er gefin út fyrir hverja önn og verða áætlanir og val nemenda að taka mið af henni. Auk þess verður nemandinn að gæta þess að brjóta ekki reglur um undanfara og einingafjölda á viku. Framboð námsáfanga tekur m.a. mið af nemendafjölda á brautum og fjárveitingum til kennslu.

Kennsluáætlanir

Við upphaf kennslu skulu nemendur fá aðgang að kennsluáætlun þar sem fram koma m.a. upplýsingar um námsmarkmið viðkomandi námsáfanga, áætlun um yfirferð og listi yfir námsgögn. Við upphaf áfanga skal kynna nemendum tilhögun námsmats og reglur um framkvæmd þess. Hið sama á við um vægi verklegra þátta, ritgerða, munnlegs prófs og annarra námsmatsþátta í lokaeinkunn. 

Námsbrautir

Námsbrautir er það samval áfanga sem nemendum stendur til boða í skólanum. Nemendur brautskrást eftir að hafa lokið námi á tiltekinni námsbraut. Í brautalýsingum eru tilteknir þeir áfangar sem tilheyra hverri braut. Ýmsir námsáfangar eru sameiginlegir mörgum námsbrautum og í þeim er nemendum raðað saman í kennsluhópa án tillits til þess á hvaða braut þeir eru skráðir.

Auðvelt er að skipta um braut eftir fyrstu námsannirnar án þess að það kosti tímatap eða önnur óþægindi þar sem flestar námsbrautir eiga sameiginlegar kjarnagreinar. Til að ljúka námi af námsbraut þarf nemandi, annars vegar, að ljúka tilskildum einingafjölda í heild og hins vegar, að ljúka tilteknum áföngum eða tilteknum einingafjölda í einstökum námsgreinum eða námsgreinaflokkum.

Flestum námsbrautum til stúdentsprófs er skipt í kjarna, sem samanstendur af 120 námseiningum, sérgreinum brautar sem oftast samanstendur af 55 námseiningum og 35 einingum í óbundnu vali. Nemendur geta lokið námi á fleiri en einni braut með því að bæta við sig tilskildum einingum. Það er gert m.a. með því að nota sérgreinar einnar brautar sem val á annarri.

Námstími

Í brautalýsingum er gefinn upp meðalnámstími til að ljúka einstökum brautum en í reynd getur námstíminn orðið talsvert breytilegur, bæði skemmri og lengri. Nemendur geta að nokkru marki ráðið námshraða sínum sjálfir með því að stunda nám á hverri önn í fleiri eða færri áföngum en gert er að jafnaði. Misjafn undirbúningur nemenda í upphafi getur haft áhrif á það hve fljótt þeim miðar í náminu.

Kennslustundir

Í skólanámskrá þessari er miðað við að hver kennslustund sé 40 mínútur.

Stundatöflur nemenda

Í áfangakerfinu eru búnar til stundatöflur fyrir hvern nemanda. Gefinn er ákveðinn frestur til töflubreytinga í upphafi annar og er tilhögun þess auglýst sérstaklega.

Undanfarar

Við val á námsáföngum þurfa nemendur að gæta þess að undanfarareglum sé fylgt. Ekki er heimilt að hefja nám í áfanga án þess að hafa lokið tilgreindum undanfara.