1. Nemendur skulu sækja allar kennslustundir, mæta stundvíslega og undirbúnir, vera virkir og skila verkefnum á tilsettum tíma.
 2. Kennari merkir við í upphafi kennslustundar. Komi nemandi eftir að nafnakalli er lokið telst hann koma of seint. Nemandi telst fjarverandi úr kennslustund ef hann kemur eftir að 10 mínútur eru liðnar af kennslustundinni. Sé nemandi fjarverandi í 40 mínútna kennslustund hlýtur hann 1 fjarvistarstig. Komi nemandi of seint í kennslustund hlýtur hann ½ fjarvistarstig og fari nemandi úr kennslustund án leyfis áður en henni lýkur hlýtur hann 1 fjarvistarstig.
 3. Á tveggja vikna fresti er yfirlit yfir skólasókn sent í tölvupósti til nemenda og forráðamanna þeirra sem eru yngri en 18 ára. Yfirlitið gildir sem áminning til nemenda ef viðvera í einstökum áföngum uppfyllir ekki lágmarkskröfu um skólasókn samkvæmt skráningu í Innu.
 4. Svigrúm vegna fjarvista miðast við tvær vikur í hverjum áfanga. Svigrúmið er því að hámarki:
  • Áfangi kenndur 6 kennslustundir á viku: 12 fjarvistastig
  • Áfangi kenndur 5 kennslustundir á viku: 10 fjarvistastig
  • Áfangi kenndur 4 kennslustundir á viku: 8 fjarvistastig
  • Áfangi kenndur 3 kennslustundir á viku: 6 fjarvistastig
  • Áfangi kenndur 2 kennslustundir á viku: 4 fjarvistastig.
 5. Fari nemandi upp fyrir hámark áfanga jafngildir það úrsögn úr áfanganum.
 6. Veikindi eða önnur forföll ber að tilkynna samdægurs í gegnum Innu eða á skrifstofu skólans í síma 455 8000. Forráðamenn þurfa að tilkynna veikindi nemenda undir sjálfræðisaldri og gera það í gegnum sína Innu.
 7. Einkunn er gefin fyrir skólasókn og birtist hún í námsferli nemenda og á brautskráningarskírteini. Skólasóknareinkunn ræðst af skólasókn samkvæmt meðfylgjandi töflu. Nemandi í fullu námi (30 einingar eða meira) sem nær 9 eða 10 í skólasóknareinkunn fær 1 einingu sem er færð inn á námsferil hans í lok annar. Nemandi getur fengið að hámarki 6 einingar fyrir skólasókn.
  Tafla yfir skólasóknareinkunn:
  • Frá 98% upp í 100% gefur einkunnina 10.
  • Frá 96% upp að 98% gefur einkunnina 9.
  • Frá 94% upp að 96% gefur einkunnina 8.
  • Frá 92% upp að 94% gefur einkunnina 7.
  • Frá 90% upp að 92% gefur einkunnina 6.
  • Frá 88% upp að 90% gefur einkunnina 5.
  • Frá 86% upp að 88% gefur einkunnina 4.
  • Frá 84% upp að 86% gefur einkunnina 3.
  • Frá 82% upp að 84% gefur einkunnina 2.
  • Skólasókn undir 82% gefur einkunnina 1.

Reglur um niðurfellingu fjarvista af öðrum ástæðum en veikindum

Skólastjórnendur geta heimilað að fjarvistir séu felldar niður að fullu eða nokkru leyti þegar nemendur hafa verið fjarverandi í eftirfarandi tilvikum:

 1. Vegna námsferða á vegum skólans.
 2. Vegna tiltekinna starfa í stjórn nemendafélags FNV að fengnu leyfi skólastjórnenda.
 3. Vegna keppnisferða á vegum skólans.
 4. Vegna vinnu við undirbúning og framkvæmd stórviðburða á vegum nemendafélags FNV að undanfengnu leyfi skólastjórnenda.
 5. Vegna þátttöku í eða undirbúnings fyrir íþróttakeppni á vegum landsliðs eða íþróttafélags. Liggja þarf fyrir staðfesting á slíkri þátttöku frá viðkomandi sérsambandi eða íþróttafélagi.
 6. Vegna ófærðar eða annarra óviðráðanlegra tilvika, enda geti nemandi skýrt og staðfest þá töf sem hann varð fyrir. Þegar appelsínugul viðvörun er í gildi er nemendum í sjálfsvald sett hvort þeir mæta í skólann eða kjósa að vera heima.
 7. Vegna útfarar nákomins ættingja eða vinar.
 8. Vegna veikinda barns sem nemandi á eða hefur á framfæri.
 9. Vegna ferðar til læknis eða tannlæknis staðfest af viðkomandi lækni. Læknisferðir utan Sauðárkróks skulu sérstaklega tilgreindar og þá sá tími sem þær taka.
 10. Vegna ökuprófa.
 11. Vegna þátttöku í göngum og réttum.

Reglur um frávik frá skólasóknarreglu

Nemendur geta sótt um frávik frá skólasóknarreglu í byrjun annar. Umsókn þarf að vera rökstudd. Um frávik frá skólasóknarreglu gildir:

 1. Að jafnaði skal við það miðað að nemandi, sem fær frávik frá skólasóknarreglu, sé orðinn 20 ára eða eldri, hafi stundað nám með góðum árangri og tilgreini í umsókn sinni ástæður þess að hann geti ekki haldið áfram námi án þess að sleppa einhverjum kennslustundum.
 2. Nemendur sem hafa fengið samþykkt frávik frá skólasóknarreglu geta þurft að mæta í allar kennslustundir í sumum áföngum, einkum í verklegum og próflausum áföngum sem ekki er hægt að ljúka nema með reglulegri tímasókn.
 3. Skólinn gerir þá kröfu að nemandi með frávik frá skólasóknarreglu geti sótt allverulegan hluta kennslustunda. Nemandinn á ekki rétt á kennslu eða leiðsögn utan kennslustunda umfram aðra nemendur.
 4. Nemendur geta ekki stundað nám í 1. þreps áföngum í kjarnagreinum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði) með frávik frá skólasóknarreglu.
 5. Hafi nemandi fallið í einhverjum áföngum á fyrri önn í skóla getur hann ekki fengið frávik frá skólasóknarreglu í fleiri einingum en hann lauk með fullnægjandi árangri á þeirri önn.
 6. Endurnýja þarf umsókn um frávik frá skólasóknarreglu í upphafi hverrar annar. Það gerir nemandi með því að fylla út eyðublað sem fæst á skrifstofu skólans. Umsóknin er afgreidd í samráði við kennara í lok annarrar kennsluviku.
 7. Þess er vænst að nemendur í fullu námi hafi samráð við skólastjórnendur eða námsráðgjafa áður en umsókn þeirra um frávik frá skólasóknarreglu er afgreidd.
 8. Nemandi með frávik frá skólasóknarreglu fær hvorki skólasóknareinkunn né einingar fyrir skólasókn.

Meðferð og úrlausn mála, viðurlög

Umsjónarmaður skólasóknar sendir yfirlit um ástundun til nemanda í tölvupósti á tveggja vikna fresti. Forráðamenn nemenda yngri en 18 ára fá afrit af tölvupóstum. Yfirlitið gildir sem áminning til nemenda ef viðvera í einstökum áföngum uppfyllir ekki lágmarkskröfu um skólasókn samkvæmt skráningu í Innu. Nemanda býðst að koma til nemendaþjónustu til að fara yfir stöðuna og leggja fram gögn/skýringar á fjarvistum sínum. Ef nemandi sinnir ekki boðun um fund hjá stoðþjónustu er litið svo á að hann hafi engar skýringar á fjarvistunum og er honum þá vísað úr áfanga/skóla.

Andmælaréttur nemanda er þrír dagar. Andmælum skal skilað skriflega til skólameistara eða aðstoðarskólameistara. Einnig er hægt að nota hnapp á heimasíðu skólans. Ef fullnægjandi skýringar liggja fyrir getur nemandinn fengið heimild til áframhaldandi setu í áfanganum með ströngum skilyrðum um mætingar til loka annar. Þessi ákvörðun er tekin í samráði við kennara í áfanganum.

Undanþága frá þessum reglum er yfirleitt ekki veitt og þá einungis af skólameistara eða aðstoðarskólameistara.

Skólinn minnir nemendur og/eða forráðamenn þeirra á að fylgjast vel með í Innu en þar koma allar skráningar fram á skólasókn nemenda.

Sjá nánar í reglugerð nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í framhaldsskólum.

Sauðárkróki 12. febrúar 2024

Ingileif Oddsdóttir, skólameistari