Nemendur geta sótt um mat á námi til áfangastjóra. Nám sem metið er annars staðar frá er auðkennt með stjörnu (*). Rökstuðningur og gögn þurfa að fylgja umsóknum um mat á námi.

Mat á námi er gjaldfrjálst fyrir nemendur í FNV. Nemendur utan FNV geta sótt um ráðgjöf við námsferilsáætlun m.t.t. fyrra náms, verð fyrir þá þjónustu er 10.000 kr., nánari upplýsingar fást á skrifstofu skólans.

A) Mat á námi úr öðrum framhaldsskólum

Ef nemandi hefur lokið áföngum í framhaldsskólum á Íslandi sem starfa skv. aðalnámskrá framhaldsskóla, er unnt að fá þá áfanga metna sem áfanga í FNV eða til eininga í FNV. Hvernig áfangarnir eru metnir ræðst af því í hvaða grein þeir eru, á hvaða þrepi og hver fjöldi eininga er. Suma áfanga er unnt að meta í stað áfanga sem kenndir eru í FNV en aðra er aðeins hægt að fá metna til eininga.

I. Áfangi metinn fyrir áfanga af áfangaframboði FNV:

Til að áfangi verði metinn í stað áfanga í FNV verður áfanginn að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

  1. Áfanginn verður að taka fyrir sama eða sambærilegt efni og tekið er fyrir í þeim áfanga sem hann er metinn fyrir.
  2. Áfanginn verður að vera af sama eða hærra þrepi en áfanginn sem hann er metinn fyrir.
  3. Áfanginn verður að vera jafnmargar einingar eða fleiri en áfanginn sem hann er metinn fyrir.
  4. Áfanganum þarf að vera lokið með lágmarkseinkunn 5.

Ef þessi skilyrði eru uppfyllt er unnt að meta áfangann í stað áfanga í FNV og getur hann þá gengið inn í námsbrautir FNV með sama hætti og áfanginn í FNV gerir.

II. Áfangi metinn sem ótilgreint val.

Ef áfangi úr öðrum skóla er í grein sem ekki er kennd við FNV er unnt að meta hann sem ótilgreint val. Mat á slíku námi er skoðað í hverju tilfelli fyrir sig og er ekki metið einingu fyrir einingu heldur skoðað heildstætt. Einingum sem metnar eru á þennan hátt er aðeins hægt að ráðstafa í frjálst val.

B) Mat á námi úr erlendum skólum

Nemendur sem hafa lagt stund á nám í öðrum löndum vegna búsetu erlendis eða skiptináms geta fengið það að einhverju leyti metið. Miðað er við að námið sé á sambærilegu stigi og nám í FNV (t.d. seinni hluta high school í Bandaríkjunum eða gymnasium í Danmörku) en þó er tekið tillit til þess ef nemendur hafa verið í námi á yngri stigum sem teygir sig upp í framhaldsskólastigið. Það getur t.d. átt við um AP, IB eða Honors nám í Bandaríkjunum.

Ef gögn eru erlendis frá, þarf prófskírteini/námsferill að vera á upprunalegu tungumáli, stimplað af þeim skóla sem veitti það. Þýðing þarf að vera á prófskírteininu á íslensku eða ensku (þýtt af viðurkenndum aðila). Upplýsingar þurfa að vera um innihald og umfang námsins.

C) Mat á móðurmáli og undanþágur

Samkvæmt aðalnámskrá er heimilt að meta móðurmál nemenda til eininga í frjálsu vali eða til eininga í stað annars erlends tungumáls. Áfangastjóri fer yfir hvort nemandi getið fengið móðurmál sitt metið til eininga. Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við að finna stöðupróf í móðurmáli ef á þarf að halda.

Nemendur sem hafa dvalið utan Norðurlanda á grunnskólaaldri, geta sótt um að taka annað tungumál í staðinn fyrir Norðurlandamál. Nemendur sem fengið hafa undanþágu frá námi í Norðurlandamáli í grunnskóla, geta einnig fengið undanþágu frá Norðurlandamáli í framhaldsskóla. Þeir skulu þó taka aðra grein í staðinn.

D) Stöðumat

Nemendur sem hafa búið erlendis eða hafa verið í skiptinámi geta tekið stöðumat í tungumálum en í öðrum greinum er mikilvægt að nemendur framvísi gögnum sem sýna hvaða námi þeir hafa verið í (kennsluáætlunum, glósum, bókum o.s.frv.) og staðfestingu á að þeir hafi lokið náminu.

Hámarkseiningafjöldi sem nemendur geta fengið metið í stöðumati eru eftirfarandi eftir tungumálum:

  • Norðurlandamál: 10 einingar
  • Enska: 15 einingar
  • Önnur tungumál: 20 einingar.

E) Raunfærnimat

Formlegt raunfærnimat er metið til eininga ef viðkomandi áfangi er hluti af braut FNV. Áfangar sem í raunfærnimats eru metnir inn í iðnnámi eða starfsnámi. Raunfærnimat er leið, fyrir þá sem stefna á sveinspróf, til að meta þá færni og þekkingu sem öðlast má á vinnumarkaði. Matið getur mögulega stytt nám og verið hvatning til að ljúka því. Skilyrði fyrir þátttöku í raunfærnimati eru 23 ára aldur og 3 ára staðfest starfsreynsla í viðkomandi grein. Að loknu raunfærnimati er hægt að halda áfram námi og ljúka sveinsprófi.

F) Mat á einingum í tónlist

Grunnpróf á hljóðfæri eða í söng er ásamt tónfræði/tónheyrn/tónlistarsögu metið til alls 5 eininga. Miðpróf á hljóðfæri eða í söng er metið allt að 10 einingum. Aðeins er unnt að fá miðpróf metið á eitt hljóðfæri eða söng. Framhaldsnám (að loknu miðprófi) er metið í hljóðfæraleik/söng, hljómfræði, tónheyrn og tónlistarsögu. Fullt nám á hljóðfæri í eina önn, að loknu miðprófi, getur verið metið sem 5 einingar í FNV.

G) Mat á landsliðsverkefni í íþróttum. Þjálfaranámskeið.

Landsliðsverkefni:

Nemendur sem hafa keppt/keppa fyrir landslið Íslands (yngri- og eldri flokka landslið) geta sótt um að fá landsliðsverkefni metin til eininga. Hver eining felur í sér 18-24 klst. vinnu. Aðeins er hægt að sækja um mat á verkefnum sem hafa verið unnin á viðkomandi almanaksári. Mögulegt er að fá að hámarki 4 einingar metnar fyrir landsliðsverkefni. Eftirfarandi upplýsingar og gögn þurfa að fylgja umsókn:

  1. Tilgreina hvert landsliðsverkefnið er og helstu dagsetningar.
  2. Staðfesting þjálfara og sérsambands á að viðkomandi hafi keppt fyrir hönd Íslands ásamt áætluðum tímafjölda sem verkefnið fól í sér, þ.e. bæði tímafjölda tengdum landsliðsæfingum og keppni.

Umsókn skal skila til deildarstjóra íþrótta sem metur umsóknina og skilar tillögu að mati til áfangastjóra.

Þjálfaranámskeið:

Þjálfarnámskeið ÍSÍ eða sérsambanda þeirra eru metin til eininga. Þjálfarastig 1 er metið sem 5 einingar í íþróttafræði og 2 einingar í íþróttagrein.

H) Skyndihjálp

Nemandi sem hefur lokið a.m.k. 12 klst. námskeiði í skyndihjálp frá viðurkenndum aðila getur fengið það metið í stað skyndihjálparáfanga á námsbraut sinni. Skírteinið þarf að vera í gildi á námstíma og skal því framvísað til áfangastjóra.

Öll frávik frá ofangreindum viðmiðunarreglum verður að sækja um til áfangastjóra.

Uppfært í nóvember 2023.