UMHV1VM03 - Umhverfisfræði

Mengunarhætta

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Nám í þessum áfanga á að veita nemendum almenna fræðslu um utanaðkomandi ógnir við lífríki sjávar, þau áhrif sem útgerð skipa hefur eða getur haft á umhverfisþætti og þær reglur sem settar hafa verið í þeim tilgangi að draga úr þeim áhrifum. Nemendur kynnast þeim þáttum sem stuðla að eða geta valdið mengun eða breytingum á umhverfisþáttum og þeim afleiðingum sem þær breytingar kunna að hafa á lífríki sjávar. Almennt skal fjallað um mengun lofthjúps og áhrif hennar á veðurfari og hafstrauma en einnig áhrif mengunar á lífríki sjávar, svo sem á örverumyndanir í fjörðum og flóum sem geta valdið súrefnisþurrð í sjó. Jafnframt er fjallað um þær hættur sem lífríki sjávar stafar af mengun frá skipum og þau lög og reglur sem þar um gilda um mengunarvarnir ásamt því að fjalla um einstök mengunaratvik, orsakir þeirra og viðbrögð.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mengun sjávar og ástæður þess
 • alþjóðasmþykktum til að koma í veg fyrir mengun sjávar með hliðsjón af marpol
 • íslenskum lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda
 • reglum um olíumengun frá skipum og þeim ráðstöfunum sem gera skal til að koma í veg fyrir mengun, reglum um flutning á olíu og mengandi efnum í farmi skipa, meðhöndlun farms, reglur um skólp frá skipum, sorplosun og reglum um loftmengun
 • notkun mismunandi eldsneytis út frá mengun
 • tilkynningaskildu til stjórnvalda vegna mengunarslysa
 • notkun málningarefna og áhrifum þeirra á lífríkið
 • alþjóðareglum um sjókjölfestuskipti skipa
 • notkun efna sem geta valdið hættu séu þau ekki rétt notuð
 • eftirliti með því að reglum sé framfylgt
 • viðbragðsáætlun við mengunaróhöppum, sopep, og efni þeirra

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • útskýra þær reglur sem gilda um mengandi efni frá skipum
 • gera viðeigandi ráðstafanir vegna förgunar efna og til að koma í veg fyrir mengun

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • stjórna vélbúnaði og vélkerfum með lágmarks mengun fyrir umhverfið
Nánari upplýsingar á námskrá.is