LÖGF2LÖ05 - Inngangur að lögfræði

Lögfræði, inngangur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Í áfanganum LÖGF2LÖ05 - Inngangur að lögfræði verður lögfræði sem fræðigrein kynnt. Nemendur munu þjálfast í að lesa lög og greina réttarstöðu aðila og réttaráhrif laga. Markmið áfangans er að veita nemendum góða innsýn í aðferðafræði lögfræðinnar og er ætlað að hafa hagnýtt gildi til að veita nemendum þá grundvallarfærni og þekkingu sem þörf er á til þess að geta lesið og túlkað lög. Áfanginn hentar vel þeim nemendum sem stefna á áframhaldandi nám í lögfræði og nýtist sem val á 2. þrepi.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu hugtökum lögfræðinnar á öllum þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • þeim ólíku réttarheimildum og lögskýringargögnum sem stuðst er við í íslenskum rétti
 • þeim lögum og réttarreglum sem gilda á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • þeim grundvallarréttindum sem tryggð eru í stjórnarskrá og mannréttindasáttmála evrópu
 • hlutverki og framkvæmd löggjafans við lagasetningu
 • helstu atriðum skaðabóta- og refsiréttar og þeirri aðferðarfræði sem þar er beitt

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • leita og afla sér upplýsinga í lagasafni alþingis og reglugerðarsafni stjórnarráðsins
 • skilja notkun ákveðinna lykilhugtaka lögfræðinnar
 • móta og setja fram texta, lögfræðilegs eðlis, á ýmsan máta og átta sig á læsileika hans
 • leysa verkefni þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og skiljanlegan hátt
 • meta umfang og takmörk hinna ýmsu grundvallarréttinda sem tryggð eru í íslenskum rétti
 • sjá álitaefnin út frá ólíkum sjónarhornum
 • vinna sjálfstætt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • setja fram skoðanir sínar, taka þátt í rökræðum og túlka ólík sjónarmið á fordómalausan en gagnrýninn og ábyrgan hátt
 • efla með sér hæfni til sjálfstæðis í hugsun og vinnubrögðum sem og samstarfs
 • geta tekið afstöðu til siðferðilegra álitamála
 • vera virkur borgari í lýðræðisþjóðfélagi
 • bera virðingu fyrir mannréttindum
 • taka þátt í að móta samfélag sitt
 • geta unnið með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
 • nýta sér lögfræðilega þekkingu til lausnar í sérhæfðum, raunhæfum verkefnum
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna
 • fylgja röksemdafærslu í mæltu máli og texta
 • vinna sjálfstætt að verkefnum og vera ábyrgur í heimildarleit
 • undirbúa frekara nám og störf
Nánari upplýsingar á námskrá.is